TIBBİ CİHAZ VE CERRAHİ ALET ALIMI

RESMİ İLAN 08.11.2023 - 00:01 10477+ kez okundu.
 

TIBBİ CİHAZ VE CERRAHİ ALET ALIMI

TIBBİ CİHAZ VE CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI TIBBİ CİHAZ ve CERRAHİ ALET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN:2023/1227421 1-İdarenin a) Adı:   GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi:Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN c) Telefon ve faks numarası:4542602000 - 4542602055 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu mal alımın a) Adı    :TIBBİ CİHAZ ve CERRAHİ ALET ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı :3 KALEM- TIBBİ CİHAZ ve CERRAHİ ALET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer   :              İhalenin 2. ve 3. kalemi Prof. Dr. A. İlhan ÖZDEMİR Devlet Hastanesine , ihalenin 1. kalemi ise Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları E.AH. 'ne montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi:01/01/2024 tarihinde işe başlanacak olup, işe başlama tarihi baz alınarak alıma konu cihazlar yüklenici tarafından ilgili sağlık tesislerine 45 ( kırkbeş) takvim günü içerisinde çalışır vaziyette kurulumu tamamlanmış olarak teslim edilecektir d) İşe başlama tarihi:01/01/2024 tarihinde işe başlanacaktır. 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:22.11.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Osmaniye Mah. Yüzbaşı suyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: 1- İstekliler tarafından  "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesine ilişkin  tarih, sayı gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgileri, eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen ilgili her bir iş kalemi için ayrı ayrı olacak biçimde belgenin istenildiği MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmın “ Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” olan ilgili satırda, belge adı, tarih ve sayısı belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir. İstekliler; Yukarıda belirtilen beyanları İdari Şartnamenin 22. maddesi gereğince istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde ilgili iş kaleminin ilgili satırında belge adı ve ayırt edici numaraları belirtilmek suretiyle yeterlilik bilgileri  tablosunda uygun şekilde beyan edilecektir. Bu belgeleri, Yeterlilik Bilgileri Tablosunun “DİĞER BELGELER” kısmında beyan edilmesi halinde uygun bulunulmayacağı ve bu şekilde “DİĞER BELGELER” kısmına ait satırlarda beyanda bulunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: 1- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca, isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası"na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)  kayıt bildirimi olacaktır ve belgeye ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde ilgili iş kaleminin bulunduğu MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmının “ Ürünün Piyasaya Arzına İlişkin Belgeler” olan  ilgili satırında, belge adı, isteklinin adı, firma tanımlayıcı numarası bilgilerini belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir. 2- İsteklinin; imalatçı, ithalatçı veya tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB´da tanımlanmış olduğunu gösteren  veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı olduğun dair belgelere ilişkin tarih, sayı gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde ilgili iş kaleminin bulunduğu MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmının “ Ürünün Piyasaya Arzına İlişkin Belgeler” olan ilgili satırında, belge adı, Bayilik veren firma adı, bayilik veren firmanın firma tanımlayıcı numarası bilgilerini belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir. 3- İsteklilerce,  teklif edilen ürünlerin  TİTUBB´da veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)’de onaylı olması gerekmektedir ve bu belgeye ilişkin tarih, sayı gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgiler, eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde ilgili iş kaleminin belgenin istenildiği MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmın “ Ürünün Piyasaya Arzına İlişkin Belgeler” olan ilgili satırında, belge adı, Birincil Ürün Numarası ( ÜTS Numarası) bilgilerini belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir. 4- İstekliler, teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin olarak ürünün UBB’ye veya ÜTS’ye tabi olmadığına dair belgeyi ( Kamsam Dışı beyanı) )  varsa tarih, sayı gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgileri, eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde ilgili iş kaleminin belgenin istenildiği MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmın “ Ürünün Piyasaya Arzına İlişkin Belgeler” olan ilgili satırında, belge adı, varsa tarih ve sayısı belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir. 5- Firmalar teklif edecekleri ürün/cihaz/cihazlar için garanti süresi dahil en az 10 yıl süreyle geçerli, Türk Lirası  bazında yedek parça fiyat listesi, ömürlü parça fiyat listesini ve aksesuar fiyat listesini ayrı ayrı ve cihaz başına (aynı cihazın bir adetten fazla olması halinde tek cihaz için) olmak üzere bahsi geçen fiyat listesi belgesine ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde ilgili iş kaleminin bulunduğu MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmının “ Ürünün Piyasaya Arzına İlişkin Belgeler” olan ilgili satırında, belge adı ( TL Bazında Yedek Parça Fiyat Listeleri) , isteklinin adı belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir. (yedek parça fiyat listeleri, aksesuar fiyat listeleri, ömürlü parça fiyat listeleri ayrı ayrı belirtilecektir). ( Bu kriter tüm kısımlar için geçerlidir.) 6- İstekliler teklif ettikleri ürün/cihazın yedek parçası olmaması halinde bu duruma ilişkin belgeye ( Yedek Parça Olmadığına dair Belge) ilişkin varsa tarih, sayı gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgileri, eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde ilgili iş kaleminin belgenin istenildiği MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmın “ Ürünün Piyasaya Arzına İlişkin Belgeler” olan ilgili satırında, belge adı, varsa tarih ve sayısı belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir. ( Bu kriter tüm Kısımlar için geçerlidir.) İstekli tarafından bu listede sehven veya kasten belirtilmeyen yedek ve/veya ömürlü parçalar ücretsiz değiştirilecektir. ( Bu kriter tüm Kısımlar için geçerlidir.) 7- Cihaz başına olmak üzere yedek parça, aksesuar ve ömürlü parçalar (sarf malzeme gibi fiyatlar da dahil) için teklif edilen toplam fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve bu bedeller (Yedek parça, aksesuar, ömürlü parçalar, tüp-sarf malzeme fiyatları dahil) toplamı cihaz/demirbaş bedelinin %200 ünü geçmeyecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve ömürlü parçalar için teklif edilen fiyatların cihaz bedelinin % 200’ünü geçmesi halinde teklif en avantajlı olsa dahi kabul edilmeyecek ve sırayla diğer teklifler değerlendirilecektir. ( Bu kriter tüm Kısımlar için geçerlidir.) İstekliler; Yukarıda belirtilen beyanları İdari Şartnamenin 22. maddesi gereğince istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde ilgili iş kaleminin ilgili satırında belge adı ve ayırt edici numaraları belirtilmek suretiyle yeterlilik bilgileri  tablosunda uygun şekilde beyan edilecektir. Bu belgeleri, Yeterlilik Bilgileri Tablosunun “DİĞER BELGELER” kısmında beyan edilmesi halinde uygun bulunulmayacağı ve bu şekilde “DİĞER BELGELER” kısmına ait satırlarda beyanda bulunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: 1. İsteklilerden, teklif edecek oldukları ürünlerin  tanıtıcı broşürleri, katalogları vb. Türkçe olarak  vereceklerdir ve bu duruma ilişkin tanıtıcı broşürler, katalog v.b. belgeye ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde teklif verilen ilgili iş kaleminin bulunduğu MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmının “Katalog ve/veya Fotoğraf” olan ilgili satırında, belge adı ve varsa tarih ve sayı bilgilerini belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir veya ürünlerin  tanıtıcı broşürleri, katalogların Türkçeye çevrilmiş noter onaylı tercümesine ilişkin  belgeye ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde teklif verilen ilgili iş kaleminin bulunduğu MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmının “Katalog ve/veya Fotoğraf” olan ilgili satırında, belge adı, varsa tarih ve sayı bilgilerini belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir. ( Bu kriter tüm kalemler için geçerlidir.) CD Kataloglar, ürünün orjinal firmasınca üretilmesi durumunda kabul edilecek olup, isteklilerce kopya edilen CD Kataloglar kabul edilmeyecektir. Bu kataloglar teknik şartnamedeki özellikleri açıklayacak nitelikte ve özellikte olmalıdır. ( Bu kriter tüm kalemler için geçerlidir.) 2- Yerli malı teklif edecek olan istekliler , Yerli Malı Belgesine ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde teklif verilen ilgili iş kaleminin bulunduğu MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmının “Yerli Malı Belgesi” olan ilgili satırında, istenilen bilgileri belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir. ( Bu kriter tüm kalemler için geçerlidir.) Yerli malı teklif eden isteklilerin bu kriterlere uygun bir biçimde belgelerini ilgili satırda beyan etmediklerinin tespitinde, söz konusu istekli yerli malı teklif ettiği kalemlerde “yerli malı fiyat avantajından” yararlandırılmayacaktır. İdarece EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen yerli malı belgeleri isteklilerden istenecek olup, isteklilerce bu aşamada teslim edilecek yerli malı belgelerinin üzerine ihaledeki hangi kısma ve ilgili kısmın hangi kalemine ait olduğuna dair kısım sayısı ve ilgili kaleme ait sayı yazılacaktır. ( Bu kriter tüm kalemler için geçerlidir.) 3- Teklif edilen malzemelerin “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ( Cevap) ” verilecektir. “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ( Cevap) ” Teknik şartnamedeki sıraya göre verilecek ve isteklinin yetkilisince imzalanacaktır. İstekliler, Teknik Şartnameye Uygunluk ( Cevap) belgesine ilişkin varsa tarih, sayı gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde teklif verilen ilgili iş kaleminin bulunduğu MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmının “Katalog ve/veya Fotoğraf” olan ilgili satırında, belge adı ve varsa tarih ve sayı bilgilerini belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir ( Bu kriter tüm kalemler için geçerlidir.) İstekliler; Yukarıda belirtilen beyanları İdari Şartnamenin 22. maddesi gereğince istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde ilgili iş kaleminin ilgili satırında belge adı ve ayırt edici numaraları belirtilmek suretiyle yeterlilik bilgileri  tablosunda uygun şekilde beyan edilecektir. Bu belgeleri, Yeterlilik Bilgileri Tablosunun “DİĞER BELGELER” kısmında beyan edilmesi halinde uygun bulunulmayacağı ve bu şekilde “DİĞER BELGELER” kısmına ait satırlarda beyanda bulunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

TIBBİ CİHAZ VE CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TIBBİ CİHAZ ve CERRAHİ ALET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1227421

1-İdarenin

a) Adı:   GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi:Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN

c) Telefon ve faks numarası:4542602000 - 4542602055

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı    :TIBBİ CİHAZ ve CERRAHİ ALET ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı :3 KALEM- TIBBİ CİHAZ ve CERRAHİ ALET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer   :              İhalenin 2. ve 3. kalemi Prof. Dr. A. İlhan ÖZDEMİR Devlet Hastanesine , ihalenin 1. kalemi ise Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları E.AH. 'ne montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi:01/01/2024 tarihinde işe başlanacak olup, işe başlama tarihi baz alınarak alıma konu cihazlar yüklenici tarafından ilgili sağlık tesislerine 45 ( kırkbeş) takvim günü içerisinde çalışır vaziyette kurulumu tamamlanmış olarak teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi:01/01/2024 tarihinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:22.11.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Osmaniye Mah. Yüzbaşı suyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- İstekliler tarafından  "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesine ilişkin  tarih, sayı gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgileri, eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen ilgili her bir iş kalemi için ayrı ayrı olacak biçimde belgenin istenildiği MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmın “ Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” olan ilgili satırda, belge adı, tarih ve sayısı belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir.

İstekliler; Yukarıda belirtilen beyanları İdari Şartnamenin 22. maddesi gereğince istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde ilgili iş kaleminin ilgili satırında belge adı ve ayırt edici numaraları belirtilmek suretiyle yeterlilik bilgileri  tablosunda uygun şekilde beyan edilecektir.

Bu belgeleri, Yeterlilik Bilgileri Tablosunun “DİĞER BELGELER” kısmında beyan edilmesi halinde uygun bulunulmayacağı ve bu şekilde “DİĞER BELGELER” kısmına ait satırlarda beyanda bulunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

1- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca, isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası"na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)  kayıt bildirimi olacaktır ve belgeye ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde ilgili iş kaleminin bulunduğu MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmının “ Ürünün Piyasaya Arzına İlişkin Belgeler” olan  ilgili satırında, belge adı, isteklinin adı, firma tanımlayıcı numarası bilgilerini belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir.

2- İsteklinin; imalatçı, ithalatçı veya tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB´da tanımlanmış olduğunu gösteren  veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı olduğun dair belgelere ilişkin tarih, sayı gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde ilgili iş kaleminin bulunduğu MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmının “ Ürünün Piyasaya Arzına İlişkin Belgeler” olan ilgili satırında, belge adı, Bayilik veren firma adı, bayilik veren firmanın firma tanımlayıcı numarası bilgilerini belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir.

3- İsteklilerce,  teklif edilen ürünlerin  TİTUBB´da veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)’de onaylı olması gerekmektedir ve bu belgeye ilişkin tarih, sayı gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgiler, eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde ilgili iş kaleminin belgenin istenildiği MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmın “ Ürünün Piyasaya Arzına İlişkin Belgeler” olan ilgili satırında, belge adı, Birincil Ürün Numarası ( ÜTS Numarası) bilgilerini belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir.

4- İstekliler, teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin olarak ürünün UBB’ye veya ÜTS’ye tabi olmadığına dair belgeyi ( Kamsam Dışı beyanı) )  varsa tarih, sayı gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgileri, eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde ilgili iş kaleminin belgenin istenildiği MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmın “ Ürünün Piyasaya Arzına İlişkin Belgeler” olan ilgili satırında, belge adı, varsa tarih ve sayısı belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir.

5- Firmalar teklif edecekleri ürün/cihaz/cihazlar için garanti süresi dahil en az 10 yıl süreyle geçerli, Türk Lirası  bazında yedek parça fiyat listesi, ömürlü parça fiyat listesini ve aksesuar fiyat listesini ayrı ayrı ve cihaz başına (aynı cihazın bir adetten fazla olması halinde tek cihaz için) olmak üzere bahsi geçen fiyat listesi belgesine ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde ilgili iş kaleminin bulunduğu MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmının “ Ürünün Piyasaya Arzına İlişkin Belgeler” olan ilgili satırında, belge adı ( TL Bazında Yedek Parça Fiyat Listeleri) , isteklinin adı belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir. (yedek parça fiyat listeleri, aksesuar fiyat listeleri, ömürlü parça fiyat listeleri ayrı ayrı belirtilecektir). ( Bu kriter tüm kısımlar için geçerlidir.)

6- İstekliler teklif ettikleri ürün/cihazın yedek parçası olmaması halinde bu duruma ilişkin belgeye ( Yedek Parça Olmadığına dair Belge) ilişkin varsa tarih, sayı gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgileri, eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde ilgili iş kaleminin belgenin istenildiği MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmın “ Ürünün Piyasaya Arzına İlişkin Belgeler” olan ilgili satırında, belge adı, varsa tarih ve sayısı belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir. ( Bu kriter tüm Kısımlar için geçerlidir.) İstekli tarafından bu listede sehven veya kasten belirtilmeyen yedek ve/veya ömürlü parçalar ücretsiz değiştirilecektir. ( Bu kriter tüm Kısımlar için geçerlidir.)

7- Cihaz başına olmak üzere yedek parça, aksesuar ve ömürlü parçalar (sarf malzeme gibi fiyatlar da dahil) için teklif edilen toplam fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve bu bedeller (Yedek parça, aksesuar, ömürlü parçalar, tüp-sarf malzeme fiyatları dahil) toplamı cihaz/demirbaş bedelinin %200 ünü geçmeyecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve ömürlü parçalar için teklif edilen fiyatların cihaz bedelinin % 200’ünü geçmesi halinde teklif en avantajlı olsa dahi kabul edilmeyecek ve sırayla diğer teklifler değerlendirilecektir. ( Bu kriter tüm Kısımlar için geçerlidir.)

İstekliler; Yukarıda belirtilen beyanları İdari Şartnamenin 22. maddesi gereğince istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde ilgili iş kaleminin ilgili satırında belge adı ve ayırt edici numaraları belirtilmek suretiyle yeterlilik bilgileri  tablosunda uygun şekilde beyan edilecektir.

Bu belgeleri, Yeterlilik Bilgileri Tablosunun “DİĞER BELGELER” kısmında beyan edilmesi halinde uygun bulunulmayacağı ve bu şekilde “DİĞER BELGELER” kısmına ait satırlarda beyanda bulunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1. İsteklilerden, teklif edecek oldukları ürünlerin  tanıtıcı broşürleri, katalogları vb. Türkçe olarak  vereceklerdir ve bu duruma ilişkin tanıtıcı broşürler, katalog v.b. belgeye ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde teklif verilen ilgili iş kaleminin bulunduğu MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmının “Katalog ve/veya Fotoğraf” olan ilgili satırında, belge adı ve varsa tarih ve sayı bilgilerini belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir veya ürünlerin  tanıtıcı broşürleri, katalogların Türkçeye çevrilmiş noter onaylı tercümesine ilişkin  belgeye ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde teklif verilen ilgili iş kaleminin bulunduğu MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmının “Katalog ve/veya Fotoğraf” olan ilgili satırında, belge adı, varsa tarih ve sayı bilgilerini belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir. ( Bu kriter tüm kalemler için geçerlidir.)

CD Kataloglar, ürünün orjinal firmasınca üretilmesi durumunda kabul edilecek olup, isteklilerce kopya edilen CD Kataloglar kabul edilmeyecektir. Bu kataloglar teknik şartnamedeki özellikleri açıklayacak nitelikte ve özellikte olmalıdır. ( Bu kriter tüm kalemler için geçerlidir.)

2- Yerli malı teklif edecek olan istekliler , Yerli Malı Belgesine ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde teklif verilen ilgili iş kaleminin bulunduğu MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmının “Yerli Malı Belgesi” olan ilgili satırında, istenilen bilgileri belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir. ( Bu kriter tüm kalemler için geçerlidir.)

Yerli malı teklif eden isteklilerin bu kriterlere uygun bir biçimde belgelerini ilgili satırda beyan etmediklerinin tespitinde, söz konusu istekli yerli malı teklif ettiği kalemlerde “yerli malı fiyat avantajından” yararlandırılmayacaktır. İdarece EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen yerli malı belgeleri isteklilerden istenecek olup, isteklilerce bu aşamada teslim edilecek yerli malı belgelerinin üzerine ihaledeki hangi kısma ve ilgili kısmın hangi kalemine ait olduğuna dair kısım sayısı ve ilgili kaleme ait sayı yazılacaktır. ( Bu kriter tüm kalemler için geçerlidir.)

3- Teklif edilen malzemelerin “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ( Cevap) ” verilecektir. “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ( Cevap) ” Teknik şartnamedeki sıraya göre verilecek ve isteklinin yetkilisince imzalanacaktır. İstekliler, Teknik Şartnameye Uygunluk ( Cevap) belgesine ilişkin varsa tarih, sayı gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde teklif verilen ilgili iş kaleminin bulunduğu MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİLGİLER kısmının “Katalog ve/veya Fotoğraf” olan ilgili satırında, belge adı ve varsa tarih ve sayı bilgilerini belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir ( Bu kriter tüm kalemler için geçerlidir.)

İstekliler; Yukarıda belirtilen beyanları İdari Şartnamenin 22. maddesi gereğince istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde ilgili iş kaleminin ilgili satırında belge adı ve ayırt edici numaraları belirtilmek suretiyle yeterlilik bilgileri  tablosunda uygun şekilde beyan edilecektir.

Bu belgeleri, Yeterlilik Bilgileri Tablosunun “DİĞER BELGELER” kısmında beyan edilmesi halinde uygun bulunulmayacağı ve bu şekilde “DİĞER BELGELER” kısmına ait satırlarda beyanda bulunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.