Haber Girişi: 07.09.2021 - 17:39, Güncelleme: 07.09.2021 - 17:39

ÜRETİCİNİN BİR TONDA KAYBI 2 BİN LİRA!

 

ÜRETİCİNİN BİR TONDA KAYBI 2 BİN LİRA!

Gi­re­sun Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nu­rit­tin Karan, bu yıl iki kez ya­pıl­ma­sı­na rağ­men 2021 yılı tah­mi­ni fın­dık re­kol­te­si­nin resmi ola­rak halen açık­lan­ma­dı­ğı­na da dik­kat çe­ke­rek, re­kol­te mik­ta­rı­nın ka­mu­oyuy­la pay­la­şıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade etti.
Gi­re­sun Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nu­rit­tin Karan, fın­dık pi­ya­sa­sı­nın dev­let adına mü­da­hil alım yapan Top­rak Mah­sul­le­ri Ofisi’nin alım fi­ya­tın­dan değil, Fer­re­ro’nun açık­lan­mış ol­du­ğu fi­yat­tan şe­kil­le­ne­rek, ko­nu­şul­ma­sı­na tepki gös­ter­di. Karan, fın­dık­ta tekel ola­rak tabir edi­len Fer­re­ro’nun Türk fın­dı­ğı üze­rin­de baskı oluş­tu­ra­rak, pi­ya­sa­yı di­zayn et­me­ye devam et­ti­ği­ni sa­vun­du. Karan, Fer­re­ro ta­ra­fın­dan Gi­re­sun ka­li­te yağlı fın­dı­ğın ki­log­ram fi­ya­tı­nın 25 lira, le­vant ka­li­te fın­dı­ğın ki­log­ra­mı­nın ise 24.5 lira ola­rak açık­lan­dı­ğı­nı kay­det­ti. Karan, te­kel­ci firma ta­ra­fın­dan ser­best pi­ya­sa­da oluş­tu­rul­mak is­te­ni­len düşük fiyat kar­şı­sın­da Re­ka­bet Ku­ru­mu’nun ha­re­ke­te ge­çe­rek, göz göre üre­ti­ci­nin hak­kı­nın gasp edil­me­si­ne mü­sa­ade edil­me­me­si­ni is­te­di. Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan 27 lira ola­rak açık­la­nan fın­dık taban fi­ya­tı­nın te­kel­ci firma ta­ra­fın­dan yok sa­yıl­dı­ğı­nın al­tı­nı çizen Karan, “TMO dev­let adına mü­da­hil alım ya­pa­rak pi­ya­sa­yı re­gü­le et­mek­te­dir. Re­kol­te­nin ta­ma­mı­nı TMO ala­cak, ser­best pi­ya­sa­da fın­dık ti­ca­re­ti ya­pıl­ma­ya­cak diye bir id­di­amız yok. Dün ol­du­ğu gibi bun­dan son­ra­da fın­dık ser­best pi­ya­sa­da da alı­nıp, sa­tı­la­cak. Ancak dev­le­tin 27 ila 26.5 lira fın­dık taban fi­ya­tı açık­la­dı­ğı bir ürü­nün fi­ya­tı­nı ki­log­ram­da 2 lira daha ucuza alın­mak is­te­nil­me­si­ne ve bu fiyat üze­rin­den pi­ya­sa oluş­tu­rul­ma­sı­na kar­şı­yız. Kaldı ki, daha pa­za­ra ciddi an­lam­da ürün arzı baş­la­ma­dı. Her ürün­de ol­du­ğu gibi fın­dık da şu­an­da tur­fan­da fi­yat­tan işlem gör­mek­te­dir. Ama ya­pıl­mak is­te­ni­len ser­best pi­ya­sa­da fın­dık fi­ya­tı­nı pa­za­ra arzın en hızlı ol­du­ğu dö­nem­de 25 li­ra­ya sa­bit­le­mek, hatta hatta daha da aşa­ğı­ya çek­mek­tir. Ser­best pi­ya­sa alı­cı­la­rı­nın en çok sa­vun­du­ğu arz-ta­lep den­ge­si oluş­ma­dan üre­ti­ci­nin elin­de ürü­nü­nü 2 lira daha ucuza alın­mak is­te­nil­mek­te­dir. Ki­log­ram­da 2 lira üre­ti­ci­nin değil te­kel­ci fir­ma­nın ce­bi­ne git­mek­te­dir. Bu du­ru­ma sessiz ka­la­ma­yız. Fın­dık üre­ti­ci­si mec­bur kal­ma­dı­ğı sü­re­ce ürü­nü­nü 2 lira daha ucuza ser­best pi­ya­sa­ya ver­me­me­li­dir. Ver­di­ği tak­dir­de bir ton fın­dık­ta kay­bı­nın 2 bin lira ol­du­ğu­nu iyi bil­me­li­dir” dedi. BA­KAN­LIK FIN­DIK RE­KOL­TESİNİ RESMİ OLA­RAK AÇIK­LA­MA­LI! Gi­re­sun Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nu­rit­tin Karan, bu yıl iki kez ya­pıl­ma­sı­na rağ­men 2021 yılı tah­mi­ni fın­dık re­kol­te­si­nin resmi ola­rak halen açık­lan­ma­dı­ğı­na da dik­kat çe­ke­rek, re­kol­te mik­ta­rı­nın ka­mu­oyuy­la pay­la­şıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade etti. Re­kol­te mik­ta­rı resmi ola­rak açık­lan­ma­dı­ğı sü­re­ce, re­kol­te üze­rin­den spe­kü­las­yon­la­rın devam ede­ce­ği­ni be­lir­ten Karan, bunun da üre­ti­ci­nin değil, güçlü alı­cı­la­rın de­ğir­me­ni­ne su ta­şı­ya­ca­ğı­na vurgu yaptı. Karan, “Tür­ki­ye’nin 2021 yılı tah­mi­ni fın­dık re­kol­te­si ya­rın­dan tezi yok açık­lan­ma­lı, üre­ti­ci, alıcı ve sek­tör re­kol­te mik­ta­rı­nı bil­me­li, ona göre ken­di­ne bir yol ha­ri­ta­sı çiz­me­li­dir” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Gi­re­sun Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nu­rit­tin Karan, bu yıl iki kez ya­pıl­ma­sı­na rağ­men 2021 yılı tah­mi­ni fın­dık re­kol­te­si­nin resmi ola­rak halen açık­lan­ma­dı­ğı­na da dik­kat çe­ke­rek, re­kol­te mik­ta­rı­nın ka­mu­oyuy­la pay­la­şıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade etti.

Gi­re­sun Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nu­rit­tin Karan, fın­dık pi­ya­sa­sı­nın dev­let adına mü­da­hil alım yapan Top­rak Mah­sul­le­ri Ofisi’nin alım fi­ya­tın­dan değil, Fer­re­ro’nun açık­lan­mış ol­du­ğu fi­yat­tan şe­kil­le­ne­rek, ko­nu­şul­ma­sı­na tepki gös­ter­di. Karan, fın­dık­ta tekel ola­rak tabir edi­len Fer­re­ro’nun Türk fın­dı­ğı üze­rin­de baskı oluş­tu­ra­rak, pi­ya­sa­yı di­zayn et­me­ye devam et­ti­ği­ni sa­vun­du. Karan, Fer­re­ro ta­ra­fın­dan Gi­re­sun ka­li­te yağlı fın­dı­ğın ki­log­ram fi­ya­tı­nın 25 lira, le­vant ka­li­te fın­dı­ğın ki­log­ra­mı­nın ise 24.5 lira ola­rak açık­lan­dı­ğı­nı kay­det­ti. Karan, te­kel­ci firma ta­ra­fın­dan ser­best pi­ya­sa­da oluş­tu­rul­mak is­te­ni­len düşük fiyat kar­şı­sın­da Re­ka­bet Ku­ru­mu’nun ha­re­ke­te ge­çe­rek, göz göre üre­ti­ci­nin hak­kı­nın gasp edil­me­si­ne mü­sa­ade edil­me­me­si­ni is­te­di.

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan 27 lira ola­rak açık­la­nan fın­dık taban fi­ya­tı­nın te­kel­ci firma ta­ra­fın­dan yok sa­yıl­dı­ğı­nın al­tı­nı çizen Karan, “TMO dev­let adına mü­da­hil alım ya­pa­rak pi­ya­sa­yı re­gü­le et­mek­te­dir. Re­kol­te­nin ta­ma­mı­nı TMO ala­cak, ser­best pi­ya­sa­da fın­dık ti­ca­re­ti ya­pıl­ma­ya­cak diye bir id­di­amız yok. Dün ol­du­ğu gibi bun­dan son­ra­da fın­dık ser­best pi­ya­sa­da da alı­nıp, sa­tı­la­cak. Ancak dev­le­tin 27 ila 26.5 lira fın­dık taban fi­ya­tı açık­la­dı­ğı bir ürü­nün fi­ya­tı­nı ki­log­ram­da 2 lira daha ucuza alın­mak is­te­nil­me­si­ne ve bu fiyat üze­rin­den pi­ya­sa oluş­tu­rul­ma­sı­na kar­şı­yız. Kaldı ki, daha pa­za­ra ciddi an­lam­da ürün arzı baş­la­ma­dı. Her ürün­de ol­du­ğu gibi fın­dık da şu­an­da tur­fan­da fi­yat­tan işlem gör­mek­te­dir. Ama ya­pıl­mak is­te­ni­len ser­best pi­ya­sa­da fın­dık fi­ya­tı­nı pa­za­ra arzın en hızlı ol­du­ğu dö­nem­de 25 li­ra­ya sa­bit­le­mek, hatta hatta daha da aşa­ğı­ya çek­mek­tir. Ser­best pi­ya­sa alı­cı­la­rı­nın en çok sa­vun­du­ğu arz-ta­lep den­ge­si oluş­ma­dan üre­ti­ci­nin elin­de ürü­nü­nü 2 lira daha ucuza alın­mak is­te­nil­mek­te­dir. Ki­log­ram­da 2 lira üre­ti­ci­nin değil te­kel­ci fir­ma­nın ce­bi­ne git­mek­te­dir. Bu du­ru­ma sessiz ka­la­ma­yız. Fın­dık üre­ti­ci­si mec­bur kal­ma­dı­ğı sü­re­ce ürü­nü­nü 2 lira daha ucuza ser­best pi­ya­sa­ya ver­me­me­li­dir. Ver­di­ği tak­dir­de bir ton fın­dık­ta kay­bı­nın 2 bin lira ol­du­ğu­nu iyi bil­me­li­dir” dedi.
BA­KAN­LIK FIN­DIK RE­KOL­TESİNİ RESMİ OLA­RAK AÇIK­LA­MA­LI!
Gi­re­sun Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nu­rit­tin Karan, bu yıl iki kez ya­pıl­ma­sı­na rağ­men 2021 yılı tah­mi­ni fın­dık re­kol­te­si­nin resmi ola­rak halen açık­lan­ma­dı­ğı­na da dik­kat çe­ke­rek, re­kol­te mik­ta­rı­nın ka­mu­oyuy­la pay­la­şıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade etti. Re­kol­te mik­ta­rı resmi ola­rak açık­lan­ma­dı­ğı sü­re­ce, re­kol­te üze­rin­den spe­kü­las­yon­la­rın devam ede­ce­ği­ni be­lir­ten Karan, bunun da üre­ti­ci­nin değil, güçlü alı­cı­la­rın de­ğir­me­ni­ne su ta­şı­ya­ca­ğı­na vurgu yaptı. Karan, “Tür­ki­ye’nin 2021 yılı tah­mi­ni fın­dık re­kol­te­si ya­rın­dan tezi yok açık­lan­ma­lı, üre­ti­ci, alıcı ve sek­tör re­kol­te mik­ta­rı­nı bil­me­li, ona göre ken­di­ne bir yol ha­ri­ta­sı çiz­me­li­dir” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yildizhaber.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.