KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) VE PELET SATIN ALINACAK

RESMİ İLAN 06.06.2024 - 00:01 2676 kez okundu.
 

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) VE PELET SATIN ALINACAK

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) VE PELET SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI İl Sağlık Müdürlüğü Yakacak ( Pelet-Kömür-Odun) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2024/741769 1-İdarenin a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN c) Telefon ve faks numarası : 4542602000 - 4542602055 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu mal alımın a) Adı                                               :   İl Sağlık Müdürlüğü Yakacak ( Pelet-Kömür-Odun) Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı                          :   2 Kısım 5 Kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer              :   Müdürlüğümüze bağlı tüm tesislerinin depolarına teslim edilecektir. Teknik şartnamelerde teslimat yerleri belirtilmiştir. ç) Süresi/teslim tarihi                                    :   Sözleşmenin süresi her ne suretle olursa olsun, 31/12/2024 tarihini geçemeyecektir. 1- Yüklenici, ihalenin 1. kısmı olan Pelet (Biyokütle Yakıt) için, ilgili Sağlık Tesislerinin depo durumlarına göre teslim edecek olup, Mal/mallar teknik şartnamede ve idari şartnamede belirtilen şartlarda İl Sağlık Müdürlüğümüz Stok Yönetim Biriminin sipariş yazılarına istinaden yazının tebliğini takip eden 20 (yirmi) gün içerisinde yüklenici ilgili sağlık tesislerini depolarına teslimi gerçekleştirecektir. 2- İhalenin 2. Kısmı Kalorifer Kömürü ve odunlar için , Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacak olup ilgili idarenin sipariş yazısı doğrultusunda 30 (otuz) gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir. 3- İhalenin Tüm kısımları İçin sözleşmenin bitiş süresine 20 (yirmi) takvim günü kala ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz Stok Yönetim Birimi tarafından sözleşme kaleminin kalan miktarlarına sipariş çekilmemiş ise yüklenici tarafından bu duruma istinaden ilgili kalemlerin kalan miktarlarının tamamını malzemenin teslim edileceği idareye bilgi vererek teslimatı yapacaktır. d) İşe başlama tarihi                                     :   Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olacaktr. 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.06.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: Dağıtıcı Kayıt Belgesi İthalatçı Kayıt Belgesi Katı Yakıt Satış İzin Belgesi Uygunluk İzin Belgesi 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.  

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) VE PELET SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İl Sağlık Müdürlüğü Yakacak ( Pelet-Kömür-Odun) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/741769

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN

c) Telefon ve faks numarası

:

4542602000 - 4542602055

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                               :   İl Sağlık Müdürlüğü Yakacak ( Pelet-Kömür-Odun) Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı                          :   2 Kısım 5 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer              :   Müdürlüğümüze bağlı tüm tesislerinin depolarına teslim edilecektir. Teknik şartnamelerde teslimat yerleri belirtilmiştir.

ç) Süresi/teslim tarihi                                    :   Sözleşmenin süresi her ne suretle olursa olsun, 31/12/2024 tarihini geçemeyecektir. 1- Yüklenici, ihalenin 1. kısmı olan Pelet (Biyokütle Yakıt) için, ilgili Sağlık Tesislerinin depo durumlarına göre teslim edecek olup, Mal/mallar teknik şartnamede ve idari şartnamede belirtilen şartlarda İl Sağlık Müdürlüğümüz Stok Yönetim Biriminin sipariş yazılarına istinaden yazının tebliğini takip eden 20 (yirmi) gün içerisinde yüklenici ilgili sağlık tesislerini depolarına teslimi gerçekleştirecektir. 2- İhalenin 2. Kısmı Kalorifer Kömürü ve odunlar için , Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacak olup ilgili idarenin sipariş yazısı doğrultusunda 30 (otuz) gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir. 3- İhalenin Tüm kısımları İçin sözleşmenin bitiş süresine 20 (yirmi) takvim günü kala ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz Stok Yönetim Birimi tarafından sözleşme kaleminin kalan miktarlarına sipariş çekilmemiş ise yüklenici tarafından bu duruma istinaden ilgili kalemlerin kalan miktarlarının tamamını malzemenin teslim edileceği idareye bilgi vererek teslimatı yapacaktır.

d) İşe başlama tarihi                                     :   Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olacaktr.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.06.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Dağıtıcı Kayıt Belgesi
İthalatçı Kayıt Belgesi
Katı Yakıt Satış İzin Belgesi
Uygunluk İzin Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.