Haber Girişi: 23.07.2021 - 17:11, Güncelleme: 23.07.2021 - 17:11

GEÇMİŞ OLSUN RİZE VE ARTVİN

 

GEÇMİŞ OLSUN RİZE VE ARTVİN

Art­vin'de Ka­pis­re De­re­si­nin taş­ma­sı so­nu­cu bazı bi­na­la­rın giriş ve zemin kat­la­rın­da bu­lu­nan ev ve iş yer­le­ri­ni su bastı. Art­vin'de sa­ğa­nak ha­ya­tı olum­suz et­ki­le­di.
İl ge­ne­lin­de et­ki­li olan sa­ğa­nak ne­de­niy­le de­bi­si yük­se­len Ar­ha­vi il­çe­si­ne bağlı Bo­ğa­zi­çi Ma­hal­le­si'nden geçen Ka­pis­re De­re­si taştı. De­re­nin taş­ma­sı so­nu­cu ma­hal­le­de­ki bazı bi­na­la­rın giriş ve zemin kat­la­rın­da bu­lu­nan ev ve iş yer­le­ri­ni su bastı. İlçe­nin Mer­kez Ma­hal­le­si'nde de yağış do­la­yı­sıy­la düşük kot­ta­ki bazı ev ve iş yer­le­ri­ne su doldu, tarım ara­zi­le­ri ve bazı yol­lar­da ise hasar oluş­tu. Sa­ğa­na­ğın sahil ke­si­min­de ve şehir mer­ke­zin­de et­ki­si­ni sür­dür­dü­ğü öğ­re­nil­di. Bakan Pak­de­mir­li, Ka­pist­re De­re­si ve yan kol­la­rı üze­rin­de her­han­gi bir baraj te­si­si­nin ol­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di Bakan Pak­de­mir­li, Ar­ha­vi'deki taş­kı­nın, baraj pat­la­ma­sı so­nu­cu mey­da­na gel­di­ği­ne dair çıkan id­di­ala­ra iliş­kin, "Ar­ha­vi il­çe­si Ka­pist­re De­re­si ve yan kol­la­rı üze­rin­de her­han­gi bir baraj te­si­si­miz yok­tur." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li, Twit­ter he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şı­mın­da, bazı basın yayın or­gan­la­rın­da Ar­ha­vi mer­kez­de­ki taş­kı­nın, baraj pat­la­ma­sı so­nu­cu mey­da­na gel­di­ği­ne dair asıl­sız ha­ber­ler çık­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, şun­la­rı kay­det­ti: "Ar­ha­vi il­çe­si Ka­pist­re De­re­si ve yan kol­la­rı üze­rin­de her­han­gi bir baraj te­si­si­miz yok­tur. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ya­nın­da­yız. Ekip­le­ri­miz sa­ha­da yoğun bir şe­kil­de ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­tü­yor­lar. Art­vin'e geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi ile­ti­yo­rum." İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu Ar­ha­vi'de sel böl­ge­sin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu, Art­vin'in Ar­ha­vi il­çe­sin­de de­re­nin taş­ma­sı so­nu­cu sel mey­da­na gelen böl­ge­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Bakan Soylu, sa­ğa­nak do­la­yı­sıy­la de­re­nin taş­ma­sı so­nu­cu su bi­ri­ken ilçe mer­ke­zi­ne ge­le­rek yet­ki­li­ler­den son du­ru­ma iliş­kin bilgi aldı. Va­tan­daş­la­ra "geç­miş olsun" di­lek­le­ri­ni ile­ten Soylu, bir iş ma­ki­ne­si­ne bi­ne­rek su bi­ri­ken sokak ve cad­de­ler­de­ki du­ru­mu, ekip­le­rin ça­lış­ma­la­rı­nı in­ce­le­di. Ekip­ler, ilçe mer­ke­zin­de bi­ri­ken suyun tah­li­ye edil­me­si için iş ma­ki­ne­le­ri yar­dı­mıy­la ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Giriş ve zemin kat­la­rın su dol­ma­sı so­nu­cu ev ve iş yer­le­rin­de mah­sur kalan va­tan­daş­la­rın bu­lun­duk­la­rı yer­den bot yar­dı­mıy­la tah­li­ye iş­lem­le­ri de devam edi­yor. Soylu, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, tüm va­tan­daş­la­ra "geç­miş olsun" di­lek­le­ri­ni ilet­ti. Me­te­oro­lo­ji­nin de daha önce uyar­dı­ğı şe­kil­de böl­ge­de yağış mey­da­na gel­di­ği­ni be­lir­ten Soylu, bek­le­ni­len öl­çü­de hatta daha fazla yağış ger­çek­leş­ti­ği­ni ak­tar­dı. Soylu, Ar­ha­vi'ye 170, Hopa'ya ise 183 ki­log­ram yağış düş­tü­ğü­nü vur­gu­la­ya­rak, yağ­mu­run Ar­ha­vi ve Mur­gul'u et­ki­le­di­ği­ni, Hopa'da çok fazla so­ru­na yol aç­ma­dı­ğı­nı ifade etti. Yağış son­ra­sın­da ana de­re­de­ki tah­ki­mat­la­rın yı­kıl­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Soylu, bunun so­nu­cu ola­rak da Bo­ğa­zi­çi Ma­hal­le­si'nde sel, su bas­kı­nı ya­şan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Soylu, alt kat­la­rın ta­ma­mı­nın su dol­du­ğu­nu, mah­sur kalan va­tan­daş­la­rın tah­li­ye edil­di­ği­ni ve edil­me­ye de devam et­tik­le­ri­ni dile ge­tir­di. AFAD, AKUT, JAK ve be­le­di­ye ekip­le­ri olmak üzere tüm ekip­le­rin el­le­rin­den gelen gay­re­ti gös­ter­dik­le­ri­ni an­la­tan Soylu, her­ke­se te­şek­kür etti. Bakan Soylu, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'a sü­rek­li du­ru­ma iliş­kin bilgi ak­tar­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, "Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız­la sü­rek­li ile­ti­şim ha­lin­de­yiz, genel du­ru­mu an­lat­ma­ya ça­lış­tık, ta­li­mat­la­rı oldu." dedi. Er­zu­rum ve Trab­zon'dan AFAD ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri­ni Ar­ha­vi'ye çek­tik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Soylu, Kı­zı­la­yın da yemek, su ve diğer ih­ti­yaç­lar için sa­ha­da ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Bakan Yar­dım­cı­sı İsmail Ça­tak­lı baş­kan­lı­ğın­da Ar­ha­vi Kay­ma­kam­lı­ğın­da AFAD Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi ku­rul­du­ğu­nu be­lir­ten Soylu, Trab­zon, Gi­re­sun ve çev­re­de­ki diğer il­ler­den de vi­dan­jör­le­rin il­çe­ye çe­kil­di­ği­ni çünkü alt kat­la­rın ta­ma­mı­nın su dol­du­ğu­nu ve tah­li­ye edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni ak­tar­dı. Soylu, ana de­re­den şehre akan ve tah­ki­ma­tı yıkan su ile il­gi­li iki önlem al­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, DSİ'nin ge­çi­ci bir tah­ki­mat ya­pıl­ma­sı için taş oca­ğın­dan taş ta­şın­ma­sı hu­su­su­nu de­ğer­len­dir­di­ği­ni ve bunun ya­pı­la­ca­ğı­nı ifade etti. İkinci önlem ola­rak ise Bo­ğa­zi­çi Ma­hal­le­si'ne akan suyun tek­rar bir ka­nal­dan de­re­ye akı­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Soylu, bunun için kanal açıl­dı­ğı­nı ve bazı yer­ler­de yak­la­şık 1,20 san­ti­met­re­ye ula­şan suyun aşa­ğı­ya doğru çe­kil­di­ği­ni ancak henüz bit­me­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Soylu, va­tan­da­şın ha­sa­rı ol­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ke­rek, bu sü­reç­te güç­le­ri­nin yet­ti­ği öl­çü­ler içe­ri­sin­de her­ke­se yar­dım­cı ol­ma­ya ça­lı­şa­cak­la­rı­nı söy­le­di. Bir­çok ara­ba­nın sel su­la­rı al­tın­da kal­dı­ğı­nı, pek çok yerde bal­çı­ğa gö­mül­dü­ğü­nü ve de­re­ye ka­rış­tı­ğı­nı be­lir­ten Soylu, bütün bun­lar­la il­gi­li hasar tes­pit­le­ri­nin il­gi­li ku­rum­lar ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ne, el bir­li­ği ile üs­te­sin­den ge­li­ne­ce­ği­ne dik­ka­ti çekti. Soylu, olay­da can kaybı ya­şan­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, "Bizi se­vin­di­ren tek bir şey var, can kay­bı­mız yok. Çok az ya­ra­lı­mız var, bir veya iki tane. Onlar da hem bu­ra­da te­da­vi edil­di­ler hem de nak­le­dil­me­si ge­re­ken yer­le­re nak­le­dil­di­ler." diye ko­nuş­tu. Ar­ha­vi Dev­let Has­ta­ne­si'nin alt ka­tı­nı su bas­tı­ğı­nı ve bu­ra­dan bir­ta­kım tah­li­ye­le­rin söz ko­nu­su ol­du­ğu­nu an­la­tan Soylu, has­ta­ne­nin acil bö­lü­mü­nün hiz­me­te devam et­ti­ği­ni, ilçe ge­ne­lin­de ya­şa­nan so­run­la­rın sa­bır­la aşı­la­ca­ğı­nı ak­tar­dı. Soylu, mev­sim nor­mal­le­ri­nin üs­tün­de yağış ger­çek­leş­ti­ği­ne işa­ret ede­rek, böyle olun­ca de­re­nin tah­ki­mat da din­le­me­di­ği­ni be­lirt­ti. "Baraj pat­la­dı" id­di­ası İlçede yan­lış bir bil­gi­nin ya­yıl­dı­ğı­na dik­ka­ti çeken Soylu, şun­la­rı kay­det­ti: "O bil­gi­yi dü­zet­mem lazım, 'Ba­raj­lar yu­ka­rı­dan pat­la­dı geldi.' dendi. Böyle bir bilgi yok, bu yan­lış bilgi di­ye­lim veya ku­lak­tan ku­la­ğa ya­yı­lan yan­lış bir bilgi. Her­han­gi bir baraj da yok, baraj pat­la­ma­sı da yok. HES'ler var, zaten su on­la­rın üze­rin­den aşmış geç­miş oldu. Onun için va­tan­da­şı­mı­zın bu ko­nu­da yani bir ba­ra­jın pat­la­yıp gel­di­ği ve onun da 'Ar­ha­vi'nin mer­ke­zi­ni et­ki­le­ye­ce­ği' bil­gi­si­nin doğru bir bilgi ol­ma­dı­ğı­nı bu­ra­da bir kez daha ifade etmek is­ti­yo­rum. Onu va­tan­da­şı­mı­za da gü­cü­müz yet­ti­ğin­ce ifade et­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz çünkü bu­ra­ya gel­di­ği­miz­de böyle bir korku söz ko­nu­suy­du, doğal ola­rak eğer böyle bir baraj var ve ta­şa­cak­sa en­di­şe­ye sevk eder. O bil­gi­nin yan­lış ol­du­ğu­nu ifade et­me­ye ça­lış­tık, bir kez daha mil­le­ti­mi­ze bu­ra­dan ifade edi­yo­rum. Geç­miş olsun di­lek­le­ri­miz var. Bu­ra­da­yız, in­şal­lah bu­ra­lar nor­mal ha­li­ne dö­ne­ne kadar da ar­ka­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te ça­lış­ma­mı­za devam ede­ce­ğiz." Bakan Soylu, bir ga­ze­te­ci­nin, "Teh­li­ke devam edi­yor mu, yağış bek­le­ni­yor mu? Aynı man­za­ra­nın ya­şan­ma­sı du­ru­mu söz ko­nu­su olur mu? Böl­ge­de kaç ekip ça­lı­şı­yor?" so­ru­la­rı üze­ri­ne, Me­te­oro­lo­ji­nin kuv­vet­li ya­ğı­şın yarın gece 24.00'e kadar uya­rı­da bu­lun­du­ğu­nu ve bu bil­gi­nin de ka­mu­oyu ile pay­la­şıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Tüm ted­bir­le­rin uya­rı­lar doğ­rul­tu­sun­da alın­dı­ğı­nı be­lir­ten Soylu, ge­rek­li yer­ler­de tah­li­ye­le­rin ya­pıl­dı­ğı­nı ifade etti. "Bu tah­ki­mat­lar ol­ma­mış ol­say­dı Allah mu­ha­fa­za çok daha büyük bir ha­sar­la karşı kar­şı­ya ka­lı­na­bi­lir­di" Rize'de dün akşam baş­la­yan tah­li­ye­le­rin de devam et­ti­ği­ni anım­sa­tan Soylu, "Yarın gece 24.00'e kadar yağış bek­li­yo­ruz. İnşal­lah olmaz, in­şal­lah olmaz ki ça­lış­ma­mı­za ve bu ha­sar­la­rın gi­de­ril­me­si ve iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­mı­za fır­sat ta­nı­ya­cak bir zaman di­li­mi olu­şur dü­şün­ce­si içe­ri­sin­de­yiz." dedi. Soylu, Rize'deki ekip­le­rin bir bö­lü­mü­nün de Ar­ha­vi'ye çe­kil­di­ği­ni, orada arama kur­tar­ma ekip­le­ri­nin ça­lış­tı­ğı­nı ve bazı tah­ki­mat ça­lış­ma­la­rı­nın sür­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Bakan Soylu, bir ga­ze­te­ci­nin, "Rize'de risk­li böl­ge­de­ki ev­le­rin dün akşam tah­li­ye edil­me­si olası bir fa­ci­anın önüne geç­miş oldu di­ye­bi­lir miyiz?" so­ru­su üze­ri­ne, Rize'de dün akşam ilk etap­ta 125 bi­na­nın tah­li­ye edil­di­ği­ni, ça­lış­ma­la­rın halen sür­dü­ğü­nü ve bu sa­yı­ya yeni bi­na­la­rın da ek­len­di­ği­ni, Me­te­oro­lo­ji'nin uya­rı­la­rı­na uyul­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin öne­mi­ne dik­ka­ti çekti. "De­re­le­rin ıs­la­hı yö­nün­de Rize'de ça­lış­ma­lar devam edi­yor­du, Ar­ha­vi'de durum nedir?" so­ru­su üze­ri­ne Soylu, ana de­re­ler­de çok güçlü tah­ki­mat­lar ol­du­ğu­nu ancak suyun bun­la­rı yıkıp geç­ti­ği­ni ifade etti. Soylu, Rize'de ıslah ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­mış ol­ma­sı du­ru­mun­da daha büyük so­run­lar ya­şa­na­bi­le­ce­ği­ne işa­ret etti, daha küçük de­re­ler­de de bun­la­rın ya­pıl­ma­sı­na yö­ne­lik adım­lar atıl­dı­ğı­nı ak­tar­dı. DSİ'nin bu ko­nu­da bu­gü­ne kadar ça­lış­ma yap­tı­ğı­nı ve bun­dan sonra da ya­pa­ca­ğı­nı dile ge­ti­ren Soylu, "Ama bu tah­ki­mat­lar ol­ma­mış ol­say­dı Allah mu­ha­fa­za çok daha büyük bir ha­sar­la karşı kar­şı­ya ka­lı­na­bi­lir­di." diye ko­nuş­tu. Soylu, tah­ki­mat­la­rın mu­ha­fa­za et­ti­ği ve ko­ru­du­ğu bir alan ol­du­ğu­nu ancak yağ­mu­run şid­de­ti­nin, öl­çe­ği­nin yük­sek ol­ma­sı ne­de­niy­le ba­zı­la­rı­nın ye­ter­siz ka­la­bil­di­ği­ni, tah­ki­ma­tın daha yük­sek ya­pıl­ma­sı du­ru­mun­da ise bir­ta­kım sü­reç­le­rin söz ko­nu­su ol­du­ğu­nu ak­tar­dı. DSİ'nin, il­gi­li ba­kan­lı­ğın or­ta­ya koy­du­ğu öl­çek­ler çer­çe­ve­sin­de bu­ra­da yeni tah­ki­mat­la­rın plan­la­ma­sı­nın ya­pı­la­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Soylu, "Me­se­la özel­lik­le yak­la­şık bir­kaç yıl­dır almış ol­du­ğu DSİ'nin bir ka­ra­rı var yani o yolun al­tın­dan geçen büz­ler di­ye­lim veya yolun al­tın­dan geçen dra­na­jı sağ­la­yan ka­nal­lar di­ye­lim en az 2,5 metre ola­cak. Daha önce, daha azdı ama mev­sim­sel de­ği­şik­lik­ler, iklim de­ği­şik­lik­le­ri bun­la­rın çok daha büyük ol­ma­sı­nı bize mec­bur edi­yor. Biz de buna göre tüm adım­la­rı­mı­zı atı­yo­ruz." de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. Rize'deki sel ve he­ye­la­nın ar­dın­dan kayıp arama ve hasar tes­pit ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor Rize'de şid­det­li yağış se­be­biy­le ya­şa­nan sel ve he­ye­lan­lar­da kay­bo­lan 2 ki­şi­yi arama ça­lış­ma­la­rı­nın yanı sıra hasar tes­pit ça­lış­ma­la­rı da ara­lık­sız devam edi­yor. Rize Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya göre, 14 Tem­muz Çar­şam­ba günü mer­kez, Gü­ney­su ve Ça­ye­li il­çe­le­ri başta olmak üzere il ge­ne­lin­de şid­det­li ya­ğı­şa bağlı sel ve he­ye­lan­lar­da kay­bo­lan 8 ki­şi­den 6'sının can­sız be­de­ni­ne ula­şıl­dı, kayıp 2 ki­şi­yi arama ça­lış­ma­la­rı ise 2 nok­ta­da, 119'u dal­gıç olmak üzere top­lam 328 kur­tar­ma per­so­ne­li ve 54 araç­la devam edi­yor. Sel ve he­ye­lan son­ra­sı, Tür­ki­ye Afet Mü­da­ha­le Planı kap­sa­mın­da, sa­ha­da 2 bin 837 per­so­nel, 705 araç gö­rev­len­di­ril­di. İl Def­ter­dar­lı­ğın­ca 26 per­so­nel ve 4 araç­la ger­çek­leş­ti­ri­len zarar tes­pit ça­lış­ma­la­rın­da dün akşam iti­ba­rıy­la mer­ke­zin yanı sıra Ça­ye­li ve Gü­ney­su il­çe­le­rin­de top­lam 53 konut, 74 iş yeri ve 41 araç­ta zarar tes­pit edil­di. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı tek­nik ekip­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı devam eder­ken 1217 bina ve 3 bin 98 ba­ğım­sız bö­lüm­de ya­pı­lan in­ce­le­me­ler so­nu­cun­da 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık ba­ğım­sız bölüm tes­pit edil­di. AFAD ta­ra­fın­dan afet etüt ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da 7 ekip oluş­tu­rul­du. Dev­let Su İşleri 22. Bölge Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri de 12 nok­ta­da 24 araç ve 40 per­so­nel ile ça­lış­ma­la­ra devam edi­yor. Gü­ney­su il­çe­sin­de he­ye­lan­dan et­ki­le­nen ya­ta­lak ve yaşlı 109 kişi de ev­le­rin­de zi­ya­ret edi­le­rek sağ­lık du­rum­la­rı­nın kont­rol edil­di. Böl­ge­de­ki 258 ki­şi­ye de psi­ko­sos­yal des­tek hiz­me­ti ve­ril­di. Bu­gü­ne kadar ya­pı­lan etüt­ler so­nu­cun­da 194 nok­ta­da top­lam 386 bi­na­nın he­ye­lan riski ba­kı­mın­dan in­ce­len­di­ği be­lir­ti­len açık­la­ma­da, "İnce­le­me­ler ne­ti­ce­sin­de 79 ko­nu­tun nak­li­ne karar ve­ril­miş, 71 nok­ta­da da afet ön­le­yi­ci is­ti­nat du­var­la­rı ya­pıl­ma­sı öne­ril­miş 28 ko­nu­tun kont­rol etüt­le­ri prog­ra­mı­na alın­ma­sı öne­ril­miş­tir." bil­gi­si pay­la­şıl­dı. Öte yan­dan tarım ve hay­van­cı­lık alan­la­rın­da tes­pit­le­rin devam et­ti­ği ak­ta­rı­lan açık­la­ma­da şun­lar kay­de­dil­di: "Rize mer­kez­de 9 bü­yük­baş ve 1 kü­çük­baş hay­van telef ol­muş­tur. 255 ton yem, 198 arılı kovan zayi ol­muş­tur. Mer­kez Mu­ra­di­ye bel­de­si, Ça­ye­li Bü­yük­köy bel­de­si, Gü­ney­su, Ar­de­şen ve Hem­şin il­çe­le­rin­de top­lam 1206 çay üre­ti­ci­mi­ze ait 1915 dekar çay bah­çe­si zarar gör­müş­tür." Rize'de sa­ğa­nak ne­de­niy­le de­re­ler taştı, tarım ara­zi­le­ri ve yol­lar­da hasar oluş­tu Rize ge­ne­lin­de devam eden sa­ğa­nak ha­ya­tı olum­suz et­ki­le­di. Çam­lı­hem­şin, Ar­de­şen ve Fın­dık­lı il­çe­le­rin­de yağış do­la­yı­sıy­la bazı de­re­ler taştı, fark­lı böl­ge­ler­de­ki ya­maç­lar­da kop­ma­lar oldu. Ar­de­şen'e bağlı Tunca bel­de­sin­de­ki de­re­le­rin su se­vi­ye­si yağış ne­de­niy­le yük­sel­di, Fın­dık­lı'dan geçen Arılı De­re­si ise taştı. Bu ne­den­le tarım ara­zi­le­ri ve yol­lar­da hasar oluş­tu. İlçe­ler­de ula­şı­mı sağ­la­yan bazı yol­lar da de­re­le­rin taş­ma­sı so­nu­cu tra­fi­ğe ka­pan­dı. Bakan Soylu: Rize'de hemen hemen risk­li ev­le­rin ta­ma­mı tah­li­ye edil­di İçiş­le­ri Ba­ka­nı Soylu, Rize'de bek­le­nen yeni ya­ğış­la il­gi­li, "Geçen haf­ta­ki sel­den kay­nak­la­nan risk­li evler ko­nu­sun­da, hemen hemen risk­li ev­le­rin ta­ma­mı tah­li­ye edil­di. Orada her­han­gi bir risk un­su­ru söz ko­nu­su değil." dedi. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu, 14 Tem­muz Çar­şam­ba ak­şa­mı mey­da­na gelen sel ve he­ye­lan­dan et­ki­le­nen Rize'nin Gü­ney­su il­çe­sin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Hü­kü­met bi­na­sı ve Ten­zi­le Er­do­ğan İlçe Dev­let Has­ta­ne­si­nin bu­lun­du­ğu alan­da­ki ça­lış­ma­la­rı in­ce­le­yen Soylu, ça­lış­ma­lar­la il­gi­li Rize Va­li­si Kemal Çeber ve diğer yet­ki­li­ler­den bilgi aldı. Görev ba­şın­da­ki per­so­nel ile va­tan­daş­la­rın bay­ra­mı­nı da teb­rik eden Soylu, bazı ço­cuk­la­ra bay­ram harç­lı­ğı verdi. İnce­le­me­le­ri sı­ra­sın­da, bir ga­ze­te­ci­nin böl­ge­de bek­le­nen yağış uya­rı­sıy­la il­gi­li so­ru­su üze­ri­ne, Vali Çeber'den bu ko­nu­da bilgi alan Soylu, ko­nuy­la il­gi­li be­le­di­ye ve cami ho­par­lör­le­rin­den uya­rı­lar ya­pıl­dı­ğı­nı, muh­tar­la­ra bilgi ve­ril­di­ği­ni ve il­gi­li ku­rum­la­rın sos­yal medya ara­cı­lı­ğıy­la va­tan­daş­la­rı bil­gi­len­dir­di­ği­ni söy­le­di. AFAD'da ya­pa­cak­la­rı top­lan­tı­da, böl­ge­de­ki ça­lış­ma­la­rı ele ala­cak­la­rı­nı ifade eden Soylu, "Son ça­lış­ma­lar ne nok­ta­da, hem arama kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı ne nok­ta­da­dır hem iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı hangi aşa­ma­ya geldi, bütün bun­lar­la il­gi­li bir de­ğer­len­dir­me ya­pa­ca­ğız. Bu ko­nu­da at­ma­mız ge­re­ken bir adım varsa onu ata­ca­ğız." dedi. Soylu, "Bek­le­nen yağış ön­ce­si tah­li­ye edil­me­si ge­re­ken evler var mı?" so­ru­su üze­ri­ne de, "Geçen haf­ta­ki sel­den kay­nak­la­nan risk­li evler ko­nu­sun­da, hemen hemen risk­li ev­le­rin ta­ma­mı tah­li­ye edil­di. Orada her­han­gi bir risk un­su­ru söz ko­nu­su değil. Ancak yağ­mur­la il­gi­li ge­rek­li bütün çağ­rı­la­rı da aynı şe­kil­de devam et­ti­ri­yo­ruz." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Bakan Soylu, daha sonra AFAD'a ge­çe­rek, bu­ra­da yet­ki­li­ler­le ba­sı­na ka­pa­lı top­lan­tı ger­çek­leş­tir­di. Soylu'ya Çevre ve Şe­hir­ci­lik Bakan Yar­dım­cı­sı Fatma Va­rank, AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Osman Aşkın Bak, Gü­ney­su Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rıfat Özer de eşlik etti.
Art­vin'de Ka­pis­re De­re­si­nin taş­ma­sı so­nu­cu bazı bi­na­la­rın giriş ve zemin kat­la­rın­da bu­lu­nan ev ve iş yer­le­ri­ni su bastı. Art­vin'de sa­ğa­nak ha­ya­tı olum­suz et­ki­le­di.

İl ge­ne­lin­de et­ki­li olan sa­ğa­nak ne­de­niy­le de­bi­si yük­se­len Ar­ha­vi il­çe­si­ne bağlı Bo­ğa­zi­çi Ma­hal­le­si'nden geçen Ka­pis­re De­re­si taştı. De­re­nin taş­ma­sı so­nu­cu ma­hal­le­de­ki bazı bi­na­la­rın giriş ve zemin kat­la­rın­da bu­lu­nan ev ve iş yer­le­ri­ni su bastı.

İlçe­nin Mer­kez Ma­hal­le­si'nde de yağış do­la­yı­sıy­la düşük kot­ta­ki bazı ev ve iş yer­le­ri­ne su doldu, tarım ara­zi­le­ri ve bazı yol­lar­da ise hasar oluş­tu.

Sa­ğa­na­ğın sahil ke­si­min­de ve şehir mer­ke­zin­de et­ki­si­ni sür­dür­dü­ğü öğ­re­nil­di.

Bakan Pak­de­mir­li, Ka­pist­re De­re­si ve yan kol­la­rı üze­rin­de her­han­gi bir baraj te­si­si­nin ol­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di

Bakan Pak­de­mir­li, Ar­ha­vi'deki taş­kı­nın, baraj pat­la­ma­sı so­nu­cu mey­da­na gel­di­ği­ne dair çıkan id­di­ala­ra iliş­kin, "Ar­ha­vi il­çe­si Ka­pist­re De­re­si ve yan kol­la­rı üze­rin­de her­han­gi bir baraj te­si­si­miz yok­tur." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li, Twit­ter he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şı­mın­da, bazı basın yayın or­gan­la­rın­da Ar­ha­vi mer­kez­de­ki taş­kı­nın, baraj pat­la­ma­sı so­nu­cu mey­da­na gel­di­ği­ne dair asıl­sız ha­ber­ler çık­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, şun­la­rı kay­det­ti:

"Ar­ha­vi il­çe­si Ka­pist­re De­re­si ve yan kol­la­rı üze­rin­de her­han­gi bir baraj te­si­si­miz yok­tur. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ya­nın­da­yız. Ekip­le­ri­miz sa­ha­da yoğun bir şe­kil­de ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­tü­yor­lar. Art­vin'e geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi ile­ti­yo­rum."

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu Ar­ha­vi'de sel böl­ge­sin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu, Art­vin'in Ar­ha­vi il­çe­sin­de de­re­nin taş­ma­sı so­nu­cu sel mey­da­na gelen böl­ge­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Bakan Soylu, sa­ğa­nak do­la­yı­sıy­la de­re­nin taş­ma­sı so­nu­cu su bi­ri­ken ilçe mer­ke­zi­ne ge­le­rek yet­ki­li­ler­den son du­ru­ma iliş­kin bilgi aldı.

Va­tan­daş­la­ra "geç­miş olsun" di­lek­le­ri­ni ile­ten Soylu, bir iş ma­ki­ne­si­ne bi­ne­rek su bi­ri­ken sokak ve cad­de­ler­de­ki du­ru­mu, ekip­le­rin ça­lış­ma­la­rı­nı in­ce­le­di.

Ekip­ler, ilçe mer­ke­zin­de bi­ri­ken suyun tah­li­ye edil­me­si için iş ma­ki­ne­le­ri yar­dı­mıy­la ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.

Giriş ve zemin kat­la­rın su dol­ma­sı so­nu­cu ev ve iş yer­le­rin­de mah­sur kalan va­tan­daş­la­rın bu­lun­duk­la­rı yer­den bot yar­dı­mıy­la tah­li­ye iş­lem­le­ri de devam edi­yor.

Soylu, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, tüm va­tan­daş­la­ra "geç­miş olsun" di­lek­le­ri­ni ilet­ti.

Me­te­oro­lo­ji­nin de daha önce uyar­dı­ğı şe­kil­de böl­ge­de yağış mey­da­na gel­di­ği­ni be­lir­ten Soylu, bek­le­ni­len öl­çü­de hatta daha fazla yağış ger­çek­leş­ti­ği­ni ak­tar­dı.

Soylu, Ar­ha­vi'ye 170, Hopa'ya ise 183 ki­log­ram yağış düş­tü­ğü­nü vur­gu­la­ya­rak, yağ­mu­run Ar­ha­vi ve Mur­gul'u et­ki­le­di­ği­ni, Hopa'da çok fazla so­ru­na yol aç­ma­dı­ğı­nı ifade etti.

Yağış son­ra­sın­da ana de­re­de­ki tah­ki­mat­la­rın yı­kıl­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Soylu, bunun so­nu­cu ola­rak da Bo­ğa­zi­çi Ma­hal­le­si'nde sel, su bas­kı­nı ya­şan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Soylu, alt kat­la­rın ta­ma­mı­nın su dol­du­ğu­nu, mah­sur kalan va­tan­daş­la­rın tah­li­ye edil­di­ği­ni ve edil­me­ye de devam et­tik­le­ri­ni dile ge­tir­di.

AFAD, AKUT, JAK ve be­le­di­ye ekip­le­ri olmak üzere tüm ekip­le­rin el­le­rin­den gelen gay­re­ti gös­ter­dik­le­ri­ni an­la­tan Soylu, her­ke­se te­şek­kür etti.

Bakan Soylu, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'a sü­rek­li du­ru­ma iliş­kin bilgi ak­tar­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, "Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız­la sü­rek­li ile­ti­şim ha­lin­de­yiz, genel du­ru­mu an­lat­ma­ya ça­lış­tık, ta­li­mat­la­rı oldu." dedi.

Er­zu­rum ve Trab­zon'dan AFAD ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri­ni Ar­ha­vi'ye çek­tik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Soylu, Kı­zı­la­yın da yemek, su ve diğer ih­ti­yaç­lar için sa­ha­da ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

Bakan Yar­dım­cı­sı İsmail Ça­tak­lı baş­kan­lı­ğın­da Ar­ha­vi Kay­ma­kam­lı­ğın­da AFAD Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi ku­rul­du­ğu­nu be­lir­ten Soylu, Trab­zon, Gi­re­sun ve çev­re­de­ki diğer il­ler­den de vi­dan­jör­le­rin il­çe­ye çe­kil­di­ği­ni çünkü alt kat­la­rın ta­ma­mı­nın su dol­du­ğu­nu ve tah­li­ye edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni ak­tar­dı.

Soylu, ana de­re­den şehre akan ve tah­ki­ma­tı yıkan su ile il­gi­li iki önlem al­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, DSİ'nin ge­çi­ci bir tah­ki­mat ya­pıl­ma­sı için taş oca­ğın­dan taş ta­şın­ma­sı hu­su­su­nu de­ğer­len­dir­di­ği­ni ve bunun ya­pı­la­ca­ğı­nı ifade etti.

İkinci önlem ola­rak ise Bo­ğa­zi­çi Ma­hal­le­si'ne akan suyun tek­rar bir ka­nal­dan de­re­ye akı­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Soylu, bunun için kanal açıl­dı­ğı­nı ve bazı yer­ler­de yak­la­şık 1,20 san­ti­met­re­ye ula­şan suyun aşa­ğı­ya doğru çe­kil­di­ği­ni ancak henüz bit­me­di­ği­ni vur­gu­la­dı.

Soylu, va­tan­da­şın ha­sa­rı ol­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ke­rek, bu sü­reç­te güç­le­ri­nin yet­ti­ği öl­çü­ler içe­ri­sin­de her­ke­se yar­dım­cı ol­ma­ya ça­lı­şa­cak­la­rı­nı söy­le­di.

Bir­çok ara­ba­nın sel su­la­rı al­tın­da kal­dı­ğı­nı, pek çok yerde bal­çı­ğa gö­mül­dü­ğü­nü ve de­re­ye ka­rış­tı­ğı­nı be­lir­ten Soylu, bütün bun­lar­la il­gi­li hasar tes­pit­le­ri­nin il­gi­li ku­rum­lar ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ne, el bir­li­ği ile üs­te­sin­den ge­li­ne­ce­ği­ne dik­ka­ti çekti.

Soylu, olay­da can kaybı ya­şan­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, "Bizi se­vin­di­ren tek bir şey var, can kay­bı­mız yok. Çok az ya­ra­lı­mız var, bir veya iki tane. Onlar da hem bu­ra­da te­da­vi edil­di­ler hem de nak­le­dil­me­si ge­re­ken yer­le­re nak­le­dil­di­ler." diye ko­nuş­tu.

Ar­ha­vi Dev­let Has­ta­ne­si'nin alt ka­tı­nı su bas­tı­ğı­nı ve bu­ra­dan bir­ta­kım tah­li­ye­le­rin söz ko­nu­su ol­du­ğu­nu an­la­tan Soylu, has­ta­ne­nin acil bö­lü­mü­nün hiz­me­te devam et­ti­ği­ni, ilçe ge­ne­lin­de ya­şa­nan so­run­la­rın sa­bır­la aşı­la­ca­ğı­nı ak­tar­dı.

Soylu, mev­sim nor­mal­le­ri­nin üs­tün­de yağış ger­çek­leş­ti­ği­ne işa­ret ede­rek, böyle olun­ca de­re­nin tah­ki­mat da din­le­me­di­ği­ni be­lirt­ti.

"Baraj pat­la­dı" id­di­ası

İlçede yan­lış bir bil­gi­nin ya­yıl­dı­ğı­na dik­ka­ti çeken Soylu, şun­la­rı kay­det­ti:

"O bil­gi­yi dü­zet­mem lazım, 'Ba­raj­lar yu­ka­rı­dan pat­la­dı geldi.' dendi. Böyle bir bilgi yok, bu yan­lış bilgi di­ye­lim veya ku­lak­tan ku­la­ğa ya­yı­lan yan­lış bir bilgi. Her­han­gi bir baraj da yok, baraj pat­la­ma­sı da yok. HES'ler var, zaten su on­la­rın üze­rin­den aşmış geç­miş oldu. Onun için va­tan­da­şı­mı­zın bu ko­nu­da yani bir ba­ra­jın pat­la­yıp gel­di­ği ve onun da 'Ar­ha­vi'nin mer­ke­zi­ni et­ki­le­ye­ce­ği' bil­gi­si­nin doğru bir bilgi ol­ma­dı­ğı­nı bu­ra­da bir kez daha ifade etmek is­ti­yo­rum. Onu va­tan­da­şı­mı­za da gü­cü­müz yet­ti­ğin­ce ifade et­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz çünkü bu­ra­ya gel­di­ği­miz­de böyle bir korku söz ko­nu­suy­du, doğal ola­rak eğer böyle bir baraj var ve ta­şa­cak­sa en­di­şe­ye sevk eder. O bil­gi­nin yan­lış ol­du­ğu­nu ifade et­me­ye ça­lış­tık, bir kez daha mil­le­ti­mi­ze bu­ra­dan ifade edi­yo­rum. Geç­miş olsun di­lek­le­ri­miz var. Bu­ra­da­yız, in­şal­lah bu­ra­lar nor­mal ha­li­ne dö­ne­ne kadar da ar­ka­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te ça­lış­ma­mı­za devam ede­ce­ğiz."

Bakan Soylu, bir ga­ze­te­ci­nin, "Teh­li­ke devam edi­yor mu, yağış bek­le­ni­yor mu? Aynı man­za­ra­nın ya­şan­ma­sı du­ru­mu söz ko­nu­su olur mu? Böl­ge­de kaç ekip ça­lı­şı­yor?" so­ru­la­rı üze­ri­ne, Me­te­oro­lo­ji­nin kuv­vet­li ya­ğı­şın yarın gece 24.00'e kadar uya­rı­da bu­lun­du­ğu­nu ve bu bil­gi­nin de ka­mu­oyu ile pay­la­şıl­dı­ğı­nı söy­le­di.

Tüm ted­bir­le­rin uya­rı­lar doğ­rul­tu­sun­da alın­dı­ğı­nı be­lir­ten Soylu, ge­rek­li yer­ler­de tah­li­ye­le­rin ya­pıl­dı­ğı­nı ifade etti.

"Bu tah­ki­mat­lar ol­ma­mış ol­say­dı Allah mu­ha­fa­za çok daha büyük bir ha­sar­la karşı kar­şı­ya ka­lı­na­bi­lir­di"

Rize'de dün akşam baş­la­yan tah­li­ye­le­rin de devam et­ti­ği­ni anım­sa­tan Soylu, "Yarın gece 24.00'e kadar yağış bek­li­yo­ruz. İnşal­lah olmaz, in­şal­lah olmaz ki ça­lış­ma­mı­za ve bu ha­sar­la­rın gi­de­ril­me­si ve iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­mı­za fır­sat ta­nı­ya­cak bir zaman di­li­mi olu­şur dü­şün­ce­si içe­ri­sin­de­yiz." dedi.

Soylu, Rize'deki ekip­le­rin bir bö­lü­mü­nün de Ar­ha­vi'ye çe­kil­di­ği­ni, orada arama kur­tar­ma ekip­le­ri­nin ça­lış­tı­ğı­nı ve bazı tah­ki­mat ça­lış­ma­la­rı­nın sür­dü­ğü­nü be­lirt­ti.

Bakan Soylu, bir ga­ze­te­ci­nin, "Rize'de risk­li böl­ge­de­ki ev­le­rin dün akşam tah­li­ye edil­me­si olası bir fa­ci­anın önüne geç­miş oldu di­ye­bi­lir miyiz?" so­ru­su üze­ri­ne, Rize'de dün akşam ilk etap­ta 125 bi­na­nın tah­li­ye edil­di­ği­ni, ça­lış­ma­la­rın halen sür­dü­ğü­nü ve bu sa­yı­ya yeni bi­na­la­rın da ek­len­di­ği­ni, Me­te­oro­lo­ji'nin uya­rı­la­rı­na uyul­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin öne­mi­ne dik­ka­ti çekti.

"De­re­le­rin ıs­la­hı yö­nün­de Rize'de ça­lış­ma­lar devam edi­yor­du, Ar­ha­vi'de durum nedir?" so­ru­su üze­ri­ne Soylu, ana de­re­ler­de çok güçlü tah­ki­mat­lar ol­du­ğu­nu ancak suyun bun­la­rı yıkıp geç­ti­ği­ni ifade etti.

Soylu, Rize'de ıslah ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­mış ol­ma­sı du­ru­mun­da daha büyük so­run­lar ya­şa­na­bi­le­ce­ği­ne işa­ret etti, daha küçük de­re­ler­de de bun­la­rın ya­pıl­ma­sı­na yö­ne­lik adım­lar atıl­dı­ğı­nı ak­tar­dı.

DSİ'nin bu ko­nu­da bu­gü­ne kadar ça­lış­ma yap­tı­ğı­nı ve bun­dan sonra da ya­pa­ca­ğı­nı dile ge­ti­ren Soylu, "Ama bu tah­ki­mat­lar ol­ma­mış ol­say­dı Allah mu­ha­fa­za çok daha büyük bir ha­sar­la karşı kar­şı­ya ka­lı­na­bi­lir­di." diye ko­nuş­tu.

Soylu, tah­ki­mat­la­rın mu­ha­fa­za et­ti­ği ve ko­ru­du­ğu bir alan ol­du­ğu­nu ancak yağ­mu­run şid­de­ti­nin, öl­çe­ği­nin yük­sek ol­ma­sı ne­de­niy­le ba­zı­la­rı­nın ye­ter­siz ka­la­bil­di­ği­ni, tah­ki­ma­tın daha yük­sek ya­pıl­ma­sı du­ru­mun­da ise bir­ta­kım sü­reç­le­rin söz ko­nu­su ol­du­ğu­nu ak­tar­dı.

DSİ'nin, il­gi­li ba­kan­lı­ğın or­ta­ya koy­du­ğu öl­çek­ler çer­çe­ve­sin­de bu­ra­da yeni tah­ki­mat­la­rın plan­la­ma­sı­nın ya­pı­la­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Soylu, "Me­se­la özel­lik­le yak­la­şık bir­kaç yıl­dır almış ol­du­ğu DSİ'nin bir ka­ra­rı var yani o yolun al­tın­dan geçen büz­ler di­ye­lim veya yolun al­tın­dan geçen dra­na­jı sağ­la­yan ka­nal­lar di­ye­lim en az 2,5 metre ola­cak. Daha önce, daha azdı ama mev­sim­sel de­ği­şik­lik­ler, iklim de­ği­şik­lik­le­ri bun­la­rın çok daha büyük ol­ma­sı­nı bize mec­bur edi­yor. Biz de buna göre tüm adım­la­rı­mı­zı atı­yo­ruz." de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

Rize'deki sel ve he­ye­la­nın ar­dın­dan kayıp arama ve hasar tes­pit ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor

Rize'de şid­det­li yağış se­be­biy­le ya­şa­nan sel ve he­ye­lan­lar­da kay­bo­lan 2 ki­şi­yi arama ça­lış­ma­la­rı­nın yanı sıra hasar tes­pit ça­lış­ma­la­rı da ara­lık­sız devam edi­yor.

Rize Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya göre, 14 Tem­muz Çar­şam­ba günü mer­kez, Gü­ney­su ve Ça­ye­li il­çe­le­ri başta olmak üzere il ge­ne­lin­de şid­det­li ya­ğı­şa bağlı sel ve he­ye­lan­lar­da kay­bo­lan 8 ki­şi­den 6'sının can­sız be­de­ni­ne ula­şıl­dı, kayıp 2 ki­şi­yi arama ça­lış­ma­la­rı ise 2 nok­ta­da, 119'u dal­gıç olmak üzere top­lam 328 kur­tar­ma per­so­ne­li ve 54 araç­la devam edi­yor.

Sel ve he­ye­lan son­ra­sı, Tür­ki­ye Afet Mü­da­ha­le Planı kap­sa­mın­da, sa­ha­da 2 bin 837 per­so­nel, 705 araç gö­rev­len­di­ril­di.

İl Def­ter­dar­lı­ğın­ca 26 per­so­nel ve 4 araç­la ger­çek­leş­ti­ri­len zarar tes­pit ça­lış­ma­la­rın­da dün akşam iti­ba­rıy­la mer­ke­zin yanı sıra Ça­ye­li ve Gü­ney­su il­çe­le­rin­de top­lam 53 konut, 74 iş yeri ve 41 araç­ta zarar tes­pit edil­di.

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı tek­nik ekip­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı devam eder­ken 1217 bina ve 3 bin 98 ba­ğım­sız bö­lüm­de ya­pı­lan in­ce­le­me­ler so­nu­cun­da 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık ba­ğım­sız bölüm tes­pit edil­di.

AFAD ta­ra­fın­dan afet etüt ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da 7 ekip oluş­tu­rul­du.

Dev­let Su İşleri 22. Bölge Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri de 12 nok­ta­da 24 araç ve 40 per­so­nel ile ça­lış­ma­la­ra devam edi­yor. Gü­ney­su il­çe­sin­de he­ye­lan­dan et­ki­le­nen ya­ta­lak ve yaşlı 109 kişi de ev­le­rin­de zi­ya­ret edi­le­rek sağ­lık du­rum­la­rı­nın kont­rol edil­di. Böl­ge­de­ki 258 ki­şi­ye de psi­ko­sos­yal des­tek hiz­me­ti ve­ril­di. Bu­gü­ne kadar ya­pı­lan etüt­ler so­nu­cun­da 194 nok­ta­da top­lam 386 bi­na­nın he­ye­lan riski ba­kı­mın­dan in­ce­len­di­ği be­lir­ti­len açık­la­ma­da, "İnce­le­me­ler ne­ti­ce­sin­de 79 ko­nu­tun nak­li­ne karar ve­ril­miş, 71 nok­ta­da da afet ön­le­yi­ci is­ti­nat du­var­la­rı ya­pıl­ma­sı öne­ril­miş 28 ko­nu­tun kont­rol etüt­le­ri prog­ra­mı­na alın­ma­sı öne­ril­miş­tir." bil­gi­si pay­la­şıl­dı.

Öte yan­dan tarım ve hay­van­cı­lık alan­la­rın­da tes­pit­le­rin devam et­ti­ği ak­ta­rı­lan açık­la­ma­da şun­lar kay­de­dil­di:

"Rize mer­kez­de 9 bü­yük­baş ve 1 kü­çük­baş hay­van telef ol­muş­tur. 255 ton yem, 198 arılı kovan zayi ol­muş­tur. Mer­kez Mu­ra­di­ye bel­de­si, Ça­ye­li Bü­yük­köy bel­de­si, Gü­ney­su, Ar­de­şen ve Hem­şin il­çe­le­rin­de top­lam 1206 çay üre­ti­ci­mi­ze ait 1915 dekar çay bah­çe­si zarar gör­müş­tür."

Rize'de sa­ğa­nak ne­de­niy­le de­re­ler taştı, tarım ara­zi­le­ri ve yol­lar­da hasar oluş­tu

Rize ge­ne­lin­de devam eden sa­ğa­nak ha­ya­tı olum­suz et­ki­le­di.

Çam­lı­hem­şin, Ar­de­şen ve Fın­dık­lı il­çe­le­rin­de yağış do­la­yı­sıy­la bazı de­re­ler taştı, fark­lı böl­ge­ler­de­ki ya­maç­lar­da kop­ma­lar oldu.

Ar­de­şen'e bağlı Tunca bel­de­sin­de­ki de­re­le­rin su se­vi­ye­si yağış ne­de­niy­le yük­sel­di, Fın­dık­lı'dan geçen Arılı De­re­si ise taştı. Bu ne­den­le tarım ara­zi­le­ri ve yol­lar­da hasar oluş­tu.

İlçe­ler­de ula­şı­mı sağ­la­yan bazı yol­lar da de­re­le­rin taş­ma­sı so­nu­cu tra­fi­ğe ka­pan­dı.

Bakan Soylu: Rize'de hemen hemen risk­li ev­le­rin ta­ma­mı tah­li­ye edil­di

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Soylu, Rize'de bek­le­nen yeni ya­ğış­la il­gi­li, "Geçen haf­ta­ki sel­den kay­nak­la­nan risk­li evler ko­nu­sun­da, hemen hemen risk­li ev­le­rin ta­ma­mı tah­li­ye edil­di. Orada her­han­gi bir risk un­su­ru söz ko­nu­su değil." dedi.

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu, 14 Tem­muz Çar­şam­ba ak­şa­mı mey­da­na gelen sel ve he­ye­lan­dan et­ki­le­nen Rize'nin Gü­ney­su il­çe­sin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Hü­kü­met bi­na­sı ve Ten­zi­le Er­do­ğan İlçe Dev­let Has­ta­ne­si­nin bu­lun­du­ğu alan­da­ki ça­lış­ma­la­rı in­ce­le­yen Soylu, ça­lış­ma­lar­la il­gi­li Rize Va­li­si Kemal Çeber ve diğer yet­ki­li­ler­den bilgi aldı.

Görev ba­şın­da­ki per­so­nel ile va­tan­daş­la­rın bay­ra­mı­nı da teb­rik eden Soylu, bazı ço­cuk­la­ra bay­ram harç­lı­ğı verdi.

İnce­le­me­le­ri sı­ra­sın­da, bir ga­ze­te­ci­nin böl­ge­de bek­le­nen yağış uya­rı­sıy­la il­gi­li so­ru­su üze­ri­ne, Vali Çeber'den bu ko­nu­da bilgi alan Soylu, ko­nuy­la il­gi­li be­le­di­ye ve cami ho­par­lör­le­rin­den uya­rı­lar ya­pıl­dı­ğı­nı, muh­tar­la­ra bilgi ve­ril­di­ği­ni ve il­gi­li ku­rum­la­rın sos­yal medya ara­cı­lı­ğıy­la va­tan­daş­la­rı bil­gi­len­dir­di­ği­ni söy­le­di. AFAD'da ya­pa­cak­la­rı top­lan­tı­da, böl­ge­de­ki ça­lış­ma­la­rı ele ala­cak­la­rı­nı ifade eden Soylu, "Son ça­lış­ma­lar ne nok­ta­da, hem arama kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı ne nok­ta­da­dır hem iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı hangi aşa­ma­ya geldi, bütün bun­lar­la il­gi­li bir de­ğer­len­dir­me ya­pa­ca­ğız. Bu ko­nu­da at­ma­mız ge­re­ken bir adım varsa onu ata­ca­ğız." dedi.

Soylu, "Bek­le­nen yağış ön­ce­si tah­li­ye edil­me­si ge­re­ken evler var mı?" so­ru­su üze­ri­ne de, "Geçen haf­ta­ki sel­den kay­nak­la­nan risk­li evler ko­nu­sun­da, hemen hemen risk­li ev­le­rin ta­ma­mı tah­li­ye edil­di. Orada her­han­gi bir risk un­su­ru söz ko­nu­su değil. Ancak yağ­mur­la il­gi­li ge­rek­li bütün çağ­rı­la­rı da aynı şe­kil­de devam et­ti­ri­yo­ruz." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Bakan Soylu, daha sonra AFAD'a ge­çe­rek, bu­ra­da yet­ki­li­ler­le ba­sı­na ka­pa­lı top­lan­tı ger­çek­leş­tir­di.

Soylu'ya Çevre ve Şe­hir­ci­lik Bakan Yar­dım­cı­sı Fatma Va­rank, AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Osman Aşkın Bak, Gü­ney­su Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rıfat Özer de eşlik etti.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yildizhaber.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.