2 KALEM TIBBİ CİHAZ ( DUVARA MONTE OTOSKOP - OFTALMOSKOP SİSTEMİ VE DENTAL RADYOGRAFİ SİSTEMİ RVG) ALIMI

RESMİ İLAN 11.05.2024 - 00:01 3148 kez okundu.
 

2 KALEM TIBBİ CİHAZ ( DUVARA MONTE OTOSKOP - OFTALMOSKOP SİSTEMİ VE DENTAL RADYOGRAFİ SİSTEMİ RVG) ALIMI

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 2 KALEM TIBBİ CİHAZ ( DUVARA MONTE OTOSKOP - OFTALMOSKOP SİSTEMİ VE DENTAL RADYOGRAFİ SİSTEMİ RVG) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN:2024/612642 1-İdarenin a) Adı:GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi:Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN c) Telefon ve faks numarası:4542602000 - 4542602055 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu mal alımın a) Adı:2 KALEM TIBBİ CİHAZ ( DUVARA MONTE OTOSKOP - OFTALMOSKOP SİSTEMİ VE DENTAL RADYOGRAFİ SİSTEMİ RVG) ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı:2 Kalem - 2 KALEM TIBBİ CİHAZ ( DUVARA MONTE OTOSKOP - OFTALMOSKOP SİSTEMİ VE DENTAL RADYOGRAFİ SİSTEMİ RVG) ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Giresun İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı yeni açılacak olan Piraziz İlçe Devlet Hastanesi ve Doğankent İlçe Devlet Hastanesine işe başlama tarihinden itibaren 45 ( Kırkbeş) takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde alıma konu ürünler yüklenici tarafından yeni açılacak olan Piraziz İlçe Devlet Hastanesi ve Doğankent İlçe Devlet Hastanesine montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi sayılacaktır. 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  :21.05.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Osmaniye Mah. Yüzbaşı suyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: Satış Merkezi Yetki Belgesi 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.   4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: TL Bazında Yedek Parça Fiyat Listeleri Ürün Takip Sistemi Bayilik Bilgileri Belgesi Ürün Takip Sistemi Firma Bilgileri Belgesi Ürün Takip Sistemi Tıbbi Cihaz Bilgileri Belgesi ÜTS Kapsam Dışı belgesi Yedek Parça Olmadığına dair Belge 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Katalog Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ( Cevap) Yerli Malı Belgesi Yerli Malı Belgesi için Yetki belgesi 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.  

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2 KALEM TIBBİ CİHAZ ( DUVARA MONTE OTOSKOP - OFTALMOSKOP SİSTEMİ VE DENTAL RADYOGRAFİ SİSTEMİ RVG) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/612642

1-İdarenin

a) Adı:GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi:Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN

c) Telefon ve faks numarası:4542602000 - 4542602055

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:2 KALEM TIBBİ CİHAZ ( DUVARA MONTE OTOSKOP - OFTALMOSKOP SİSTEMİ VE DENTAL RADYOGRAFİ SİSTEMİ RVG) ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı:2 Kalem - 2 KALEM TIBBİ CİHAZ ( DUVARA MONTE OTOSKOP - OFTALMOSKOP SİSTEMİ VE DENTAL RADYOGRAFİ SİSTEMİ RVG) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Giresun İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı yeni açılacak olan Piraziz İlçe Devlet Hastanesi ve Doğankent İlçe Devlet Hastanesine işe başlama tarihinden itibaren 45 ( Kırkbeş) takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde alıma konu ürünler yüklenici tarafından yeni açılacak olan Piraziz İlçe Devlet Hastanesi ve Doğankent İlçe Devlet Hastanesine montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi sayılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  :21.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Osmaniye Mah. Yüzbaşı suyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Satış Merkezi Yetki Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

TL Bazında Yedek Parça Fiyat Listeleri
Ürün Takip Sistemi Bayilik Bilgileri Belgesi
Ürün Takip Sistemi Firma Bilgileri Belgesi
Ürün Takip Sistemi Tıbbi Cihaz Bilgileri Belgesi
ÜTS Kapsam Dışı belgesi
Yedek Parça Olmadığına dair Belge

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Katalog
Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ( Cevap)
Yerli Malı Belgesi
Yerli Malı Belgesi için Yetki belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yildizhaber.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.